ericbright

sådan är den kafkavärlden

evidens

källor…klicka bilder

Evidens är vetenskapliga belägg

som tjänar till att antingen stödja eller gå emot en vetenskaplig teori eller hypotes. Sådan evidens förväntas vara empirisk och lämpligt dokumenterad i enlighet med de vetenskapliga metoder som gäller i respektive kunskapsfält.
Normerna för evidens kan variera beroende på vetenskapsområde, speciellt mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Belägg är vad som krävs för att infria en så kallad bevisbörda.

Bevisföring med evidens är annorlunda jämfört med matematisk och logisk bevisföring, där bevisen är absoluta och helt säker kunskap kan fås.
De mätningar och observationer av verkligheten som ligger till grund för evidens brukar dock så gott som alltid innehålla osäkerheter (mätfel) och därför kan inga vetenskapliga belägg vara lika säkra som matematiska bevis.
Mätfel kan dock vara så små att de i praktiken är försumbara.

Filosofer som Karl Popper har bidragit med inflytelserika teorier om vetenskaplig metod i vilka vetenskaplig evidens spelar en central roll.
I korthet menar Popper att forskare skapar hypoteser som kan falsifieras eller verifieras genom att testa dem mot evidens eller kända fakta.
Poppers teori visar på en asymmetri i det att evidens kan visa att en hypotes eller teori är fel genom att skapa fakta som motsäger hypotesen/teorin.
I motsats till detta kan evidens inte bevisa att en hypotes/teori är korrekt, eftersom annan evidens kan finnas som kanske upptäcks senare och motbevisar hypotesen/teorin.

Beprövad erfarenhet
Empiri
Evidensgrad

källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Evidens

större bild…klicka bild

relaterat

http://dokubank12.wordpress.com/2011/09/25/domstolsbevisen/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/02/21/misstanke/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/08/16/4d/
http://geasus.wordpress.com/2011/09/22/upplysta-budskap/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/09/26/den-gula-gnuttan/
http://dokubank7.wordpress.com/2011/10/02/truelove-upgraded/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/09/30/tva-korslagda/

Annonser

Written by susaeg

30 november, 2011 den 10:56