ericbright

sådan är den kafkavärlden

spiralen

bakgrund…klicka bilder

problemet

med så kontroversiella saker som denna är att de automatiskt avfärdas som fria fantasier. Eftersom öppen seriös granskning riskerar avslöja något verkligt farligt med och i det svenska samhället. Därför bäst och billigast att ”skratta” bort det hela.

Där skratten fastnar i halsen finns gott om experter som fulländat behärskar konsten att ”prata” bort allvarliga/farliga samhällsproblem…oavsett omfattning relevanta bevis, belägg och evidens.
Allmänfarliga fenomen som varken går att skratta, prata eller vränga
bort elimineras med Tystnad. Eller, med författaren Lena Anderssons formulering(klicka):

”Problemet är att en del saker vi
inte vill ska vara sanna…är sanna”

En ovärderlig
beledsagare för fortsättningen är därför den omutlige sanningssägaren, forskaren, filosofie doktorn, Facebookvännen mm, Eric Bright, som bäst talar för sig själv…(klicka)

Eric Bright
är en pseudonym. Den verkliga identiteten är känd av både mig och svenska myndigheter men har EB begärt att hans rätta namn inte får spridas över Internet.
Orsaken till detta är f.n. oklar, så i avvaktan på öppen redovisning av
EBs bakgrund kommer – för trovärdighets skull – uppgifterna enligt länken nedan att kompletteras inom ramen för EBs begäran
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/

 

I bildspelet bakom bilden ovan (klicka) fattas förklarande texter och grafiska övergångslösningar avs faserna 1>2 resp 2>3
( in-ut-principer3)
Provisoriet nedan publicerades 1 januari 2012 och kan, om så behövs, kanske förklara ngra av modellens aktuella ”funktionsluckor”
http://dokubank12.wordpress.com/2012/01/01/missionen/

Den farliga spiralen är under alla omständigheter ett väl dokumenterat, analyserat och belagt fenomen…i det här fallet.
Dessvärre kan endast bred(are) offentlighet och fokuserade rättsåtgärder lösa Problemet. Av allt att döma fråga om en väl inarbetad ‘handläggningsmodell’ som…liksom det lika väl inarbetade begreppet rättshaverist…är unikt svensk, och ”vid behov” praktiseras på hart när vad och vem som helst…

Om detta så uppenbart farliga och försåtliga fenomen kan skrivas böcker. Här därför endast summariskt spiralprocessens tre huvudfaser. Förlopp som förekommer i samtliga tjugosex hittills granskade fall där på såväl sannolika skäl som tillräckliga skäl för åtal, bevis, belägg och evidens har säkrats.
Enda tydliga (statistiska) varians mellan och inom analyserade fall, är tidsfaktorn, där första fasen av ‘naturliga’ skäl är mest tidkrävande.
Approach- och infiltrationsprocesser om allt från dagar och månader till (många) år förekommer i underlaget.

första fasen

inleds med (mycket) försiktigt närmande av ‘målobjektet’. Den s k ”approachen”…
Framgångsrik approach fortsätter med systematisk förtroendebyggnad, infiltration, informationssamling etc.
I särdeles skickliga/utstuderade fall sker redan i första fasen, under pågående förtroendebyggnad, ”plantering” av (kommande)skadebringande sakuppgifter under praktisering av ”psykologiska terrortekniker” a la gaslighting m fl. Allt som inslag i och för

andra fasen

med sabotage och skadegörelser enligt den aktuella missionens syfte. Vilka övergår till

tredje fasen

som inleds med ”städning”, spårradering och mörkläggning samt försäkringar (via piskor&morötter) avs medverkandes tystnad och lojalitet.

Spiralprocessens  ‘framgång’ är, under första fasen, helt beroende av begreppet förtroende. Vilket förövarna ifråga skrupelfritt missbrukat, fullt ut. En karaktärsegenskap som redan på Dantes tid ansågs kvalificera för slutförvaring i Helvetestrattens nionde och sista krets.

En av underlagets mest omfattande
och väldokumenterade spiralprocesser är fallet Ove Mollvik/TV4 (nedan t.v) där även kopplingar till den s k säpotesens spiralfaser säkrats (bilden t.h)

 

ren självbevarelse
bör räcka för att intressera många svenskar för (hypo)tesprövningen nedan. Kanske de flesta, när problematiken står fullt klar.
Grundtesen är så viktig…och ”per försyn” så väl formulerad…att den får gå i repris:

utgångspunkten är:
a) tesen ovan är falsk…helt och hållet
och ska på logisk och vetenskaplig grund förkastas.
b) tesen ovan är sann…helt eller delvis
med allt det innebär…i sin förlängning.

Sakfrågan är således klar som kristall:
a) eller b)?
Endast antingen eller gäller. Antingen a)…eller b)…

1. gällande lagar och regler
2. dokumentation, bevis och belägg
3. och…helt avgörande:
TILLÄMPNING av gällande lagar och regler enligt befintlig dokumentation, bevis och belägg. Allt enligt Amnestyveteranen Bo Lindbloms (be)skrivning 23 november 2003:
”Det som behövs är insatser på ett fåtal avgörande punkter. Det som ska ifrågasättas är den formella hanteringen av olika delar av fallet. Vad som krävs är en stram faktaredovisning av varje sådan del.”

om vikten av evidens, bevis och belägg vid seriösa diskussioner skriver EB 2011-09-13 (repris):
”Har man inte evidens för vad man påstår finns det ingen anledning att bemöta det. Man kan spekulera och odla sina teorier så mycket man vill, men de har ingen bärighet eller relevans såvida de inte stöds av evidens.
Bevis är bara sådant som är belagt! Allt därutöver är fria fantasier.
Vad du anser vara verkligt måste alltså skiljas från fantasi, vilket görs genom evidens. Inte spekulationer.
Subjektiva påståenden är inte värt någonting i en diskussion”

http://dokubank3.files.wordpress.com/2011/09/evid01.jpg
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/evidens/

I den fortsatta diskussionen infogas (därför) löpande belägg för varje sakuppgift som riskerar att ifrågasättas eller avfärdas som ”subjektiva påståenden”…

om lögn och trovärdighet skriver EB i e-brev den 11 oktober 2011 19:51:22 (repris):
”From: stenbocken62@gmail.com
To: susaeg21@hotmail.com
Hej Alf, Jag har kollat den första länken 4D om nödvändigheten att tala sanning. Jag som jobbar med kommunikation vet detta – blir man fast för att ha ljugit så får man aldrig tillbaka sin trovärdighet.
Man behöver inte alltid berätta hela sanningen, men man får inte ljuga”

om ”den första länken 4D” och den dolda digitala dialogen skrevs 16 augusti 2011:

”Grunden för 4D-conceptet är
1. ingen och inget kan vara och icke vara…samtidigt…
2. under mörker och tystnad råder per definition Mörker och Tystnad. Men ‘bara’ per definition. Hur mörkt och tyst det än tycks vara är det (nästan) aldrig alldeles mörkt och tyst…
Således kan ingen och inget samtidigt vara och icke vara, trots att så många dagligen försöker trotsa denna sannolikt sannaste av sanningar”
”Det är därför oetiskt…och farligt…att utan evidens utpeka någon som lögnare. Eftersom på gränsen mellan sanning och lögn det bokstavligen kan uppstå ’revolution’”
Mer om 4D-conceptet på adressen
nk12.wordpress.com/2011/08/16/4d/

är det begrepp inom juridiken som styr vilka tvångsmedel polis och åklagare får använda. I Sverige finns fyra grader av misstanke:

1. kan misstänkas (lägsta graden av misstanke).
2. skäligen misstänkt (konkreta, objektivt underbyggda omständigheter föreligger)
3. på sannolika skäl misstänkt (misstanken framstår vid en objektiv bedömning som berättigad)
4. tillräckliga skäl för åtal (var och en utan speciell juridisk utbildning ska kunna bedöma…Åklagaren kan på objektiva grunder förvänta sig en fällande dom. Det vill säga att rätten finner att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till vad åklagaren har lagt honom till last)
Mer om begreppen misstanke och misstankegrad
http://dokubank12.wordpress.com/2011/02/21/misstanke/

om begreppet skärmdump skrevs den 16 mars 2011
”Att leka med ord kan vara skoj. Dessvärre även i negativa bemärkelser då rätt vrängs till fel, verklighet till fantasi, ord ställs mot ord och bördan att (be)visa flyttas mellan orden. Blixtsnabbt och skrupelfritt när så ”behövs”.
Skoj eller allvar beror på vad saken gäller. Och förvandlas skärmdump till skrämdump när ä och r byter plats. Vilket märkligt nog inte behöver ske bokstavligen eftersom ä och r automatiskt byter plats beroende på dumpens innehåll…och vem som läser/ser/förstår.

1. Skärmdump; gäller för den som vill visa hur ngt förhöll sig i ett visst sammanhang…vid en viss tidpunkt.
2. Skrämdump; gäller för den som INTE vill visa hur samma ngt förhöll i samma sammanhang…vid samma tidpunkt.

Vad en skärmdump i verkligheten ”är” beror som sagt på. Men ‘välsignelsen’ bor i pkt 1 och ‘förbannelsen’ i pkt 2.
http://dokubank12.wordpress.com/2011/03/16/skarmdump-eller/
http://dokubank.wordpress.com/2008/12/07/skarmdumpen-2/

bildspelet nedan producerades för snart tio år sedan men är…om möjligt…än mer aktuellt idag…
https://dokubank11.files.wordpress.com/2012/03/problemet.ppt
en senare fokusering på (ett av)problemlösningsprocessens
viktigaste led
http://dokubank7.wordpress.com/2011/10/28/pannbulan/

tre punkter kvar…blir klara om och när de blir..;|

Annonser

Written by susaeg

12 mars, 2012 den 23:03